ALGEMENE VOORWAARDEN SYRAH ETCETERA

 

Definitie Syrah Etcetera

Syrah Etcetera heeft als activiteit het geven van wijnproeverijen. Syrah Etcetera is gevestigd in Amersfoort en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52554775. 

 

Definitie klant

De natuurlijke of rechtspersoon die een offerte aanvraagt c.q. proeverij afneemt bij Syrah Etcetera, danwel degene die dat in opdracht doet. De natuurlijke persoon is 18 jaar of ouder.

 

 

Artikel 1: Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en overeenkomsten van Syrah Etcetera. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en staan vermeld op de website van Syrah Etcetera (www.syrahetcetera.nl/algemene-voorwaarden).

1.3   Syrah Etcetera heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gewijzigde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Syrah Etcetera.

1.4   Met het betalen van de factuur verklaart de klant zich volledig bevoegd tot het kopen van de producten en diensten van Syrah Etcetera.

1.5   Met het betalen van de factuur verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.6   Alleen schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden erkend.

1.7   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 2: Voorstellen en betaling 

2.1   Met het betalen van de factuur verklaart de klant zich akkoord met het voorstel. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na voorstel-/factuurdatum, maar altijd uiterlijk 3 dagen voor de datum van de proeverij. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Syrah Etcetera. Het factuurbedrag dient volledig en in één keer betaald te worden en dient door overschrijving op bankrekening voldaan te worden.

2.2   Indien de factuur niet conform het bepaalde in artikel 2.1 voldaan wordt, vervalt het voorstel automatisch, tenzij Syrah Etcetera middels een schriftelijke bevestiging de geldigheidsduur heeft verlengd en/of akkoord is gegaan met een afwijkende betaalwijze. Alle voorstellen zijn op basis van beschikbaarheid.

2.3   Indien Syrah Etcetera op of nabij de locatie van de proeverij parkeerkosten moet maken, zullen deze kosten door de klant direct en volledig vergoed worden.

2.4   Syrah Etcetera kan niet aan haar voorstellen gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5   Syrah Etcetera is niet aansprakelijk voor het niet correct overkomen van aanvragen, boekingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en Syrah Etcetera danwel tussen Syrah Etcetera en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Syrah Etcetera.

2.6   De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Syrah Etcetera aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Syrah Etcetera worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Syrah Etcetera zijn verstrekt, heeft Syrah Etcetera het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. Syrah Etcetera is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Syrah Etcetera is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.7   Syrah Etcetera zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2.8   De informatie die op de website van Syrah Etcetera wordt gepubliceerd is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 3: Wijziging of annulering van de overeenkomst

3.1   Wijzigingen in de overeenkomst komen alleen tot stand in onderling overleg en na acceptatie door zowel Syrah Etcetera als de klant. Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst alsnog te ontbinden indien geen overeenstemming bereikt wordt inzake de wijziging van de overeenkomst, zonder daarmee in gebreke te komen. Het bepaalde in artikel 3.3 blijft hierbij echter onverminderd van kracht. Wijziging is mogelijk tot 3 dagen voor de datum van de proeverij.

3.2   Indien wijzigingen in de overeenkomst resulteren in een aanvullende danwel gewijzigde factuur, dan geldt ook voor deze factuur het bepaalde in artikelen 2.1 en 2.2.

3.3   Kosteloos annuleren van de overeenkomst is mogelijk tot 3 dagen voor de datum van de proeverij. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag; echter bij annulering op de datum van de proeverij zelf wordt 80% van het factuurbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.

3.4   Mocht de klant door wijziging of annulering van de overeenkomst recht hebben op gehele of gedeeltelijke restitutie van een reeds voldane betaling, dan zal Syrah Etcetera deze restitutie laten plaatsvinden binnen 5 dagen nadat de wijziging of annulering overeengekomen is.

 

Artikel 4: Overmacht 

4.1   Syrah Etcetera heeft het recht in geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Syrah Etcetera is in dat geval niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgschade.

4.2   Als overmacht geldt iedere van buitenkomende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Syrah Etcetera geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Syrah Etcetera niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 5: Privacy

5.1   Syrah Etcetera respecteert de privacy van de gebruiker van haar website. De door u verstrekte informatie wordt alleen gebruikt met uw toestemming en wordt niet aan derden verkocht.

5.2   Uw gegevens kunnen door Syrah Etcetera gebruikt worden voor de toezending van nieuwsbrieven, acties en speciale aanbiedingen. Indien u dit contact niet op prijs stelt, kunt u dit per post, e-mail of telefoon aan Syrah Etcetera laten weten.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

6.1   Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Syrah Etcetera geleverde proeverijen en de door haar ontwikkelde website, proeverijmaterialen en afbeeldingen dienen gerespecteerd te worden.

6.2   Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Syrah Etcetera.

 

Artikel 7: Klachten en geschillen

7.1   Syrah Etcetera zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan op de hoogte houden.

7.2   Op alle overeenkomsten met Syrah Etcetera is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitgevoerd wordt of indien de klant in het buitenland woont.

7.3   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Versie 2017.002